پوکی استخوان چیست؟

سلامت باشید

گفتگو با دکتر نظری نیا فوق تخصص رماتولوژی در رابطه با بیماری پوکی استخوان در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۳۰ مهر ۱۳۹۹