ترانه شیرازی

شب پارسی

ترانهبا لهجه شیرازی با صدای جناب آقای کیانمهر در برنامه شب پارسی

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶