نحوه توزیع انسولین قلمی 

رادیو پیگیر

 رادیو پیگیر 
  نحوه توزیع انسولین قلمی 
  دکتر حیدری ،معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
 رسانه مجازی فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۳ آبان ۱۳۹۹