پروژهای افتتاح نشده  

رادیو پیگیر

 رادیو یگیر 
  پروژهای افتتاح نشده  
  مهندس صالحی ،معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز 
 رسانه مجازی فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۶ آبان ۱۳۹۹