پیکرتراش نیریزی

کارشناسی

گفتگو با هنرمند پیکر تراش نیریزی جناب آقای نظر بلند در برنامه کاشانه مهر

کارشناسی
۷ آبان ۱۳۹۹