گلستانه-حکایت حاتم طایی

برنامه های تلویزیونی

موشن گرافی حکایات پند آموز سعدی شیرازی در دیوان گلستان 

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۱۲ آبان ۱۳۹۹