رونق اقتصادی
برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:45
دشمن زیاری

دشمن زیاری

08:42

آشنایی با فرهنگ و رسوم اِوَز

آشنایی با فرهنگ و رسوم اِوَز

16:24

صبح پارسی

صبح پارسی

01:14

آرامگاه سید شریف جرجانی

آرامگاه سید شریف جرجانی

04:38

سنم ایران

سنم ایران

05:10

ورزش صبحگاهی

ورزش صبحگاهی

05:15

مقتدر کار آفرین

مقتدر کار آفرین

16:03

وظیفه عمومی

وظیفه عمومی

09:32

هفته نیروی انتظامی

هفته نیروی انتظامی

09:44

کار آفرین شیرازی

کار آفرین شیرازی

14:28

اقدامات در راستای خواست کامیونداران

اقدامات در راستای خواست کامیونداران

04:46

زنبور داری

زنبور داری

06:03

فصل گل

فصل گل

05:22

کاروان سرای سیفا

کاروان سرای سیفا

04:34

دکتر صفایی و دست آور های علمی ایشان

دکتر صفایی و دست آور های علمی ایشان

11:12

ورزش صبحگاهی

ورزش صبحگاهی

15:45

ورزش صبحگاهی

ورزش صبحگاهی

13:22

ورزش صبحگاهی

ورزش صبحگاهی

09:20

ورزش صبحگاهی

ورزش صبحگاهی

11:22

ورزش صبحگاهی

ورزش صبحگاهی

10:42

ایران(ترکی قشقایی)

ایران(ترکی قشقایی)

05:12

ورزش صبحگاهی

ورزش صبحگاهی

11:16

ورزش صبحگاهی

ورزش صبحگاهی

08:13

ساز و نقاره

ساز و نقاره

02:26

گلاب گیری

گلاب گیری

03:14

نمایشگاه وسایل های سنتی-27 دیماه

نمایشگاه وسایل های سنتی-27 دیماه

گفتگو با فعال محیط زیست -14 دیماه

گفتگو با فعال محیط زیست -14 دیماه