حالت نمایش

کلمه کلیدی: دکتر امید رضا مومن زاده

تعداد: 6

عشق و زندگی

عشق و زندگی

11:05

پیاده روی اربعین

پیاده روی اربعین

16:42

زیارت دسته جمعی

زیارت دسته جمعی

02:00

درد های مفصل شانه

درد های مفصل شانه

40:36

شخصیت امام حسین (ع)

شخصیت امام حسین (ع)

16:53

درد مفصل شانه

درد مفصل شانه

42:04