حالت نمایش

کلمه کلیدی: ارباب رجوع

تعداد: 1

طنز اصغرآقو و نوع برخورد با ارباب رجوع در ادارات دولتی

طنز اصغرآقو و نوع برخورد با ارباب رجوع در ادارات دولتی