سال جهش تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: دانش بنیان

تعداد: 21

کار آفرینی با حقوق سربازی

کار آفرینی با حقوق سربازی

03:35

آزما پلیمر رادین شیراز

آزما پلیمر رادین شیراز

01:47

گسترش محصولات فناورانه، گامی برای تحقق جهش تولید 

گسترش محصولات فناورانه، گامی برای تحقق جهش تولید 

02:55

آقای موذن کارآفرین نخبه

آقای موذن کارآفرین نخبه

08:46

تولید لیزر های درمانی در ایران

تولید لیزر های درمانی در ایران

05:57

پروتزی برای قطع نخاع

پروتزی برای قطع نخاع

07:27

کارآفرین جوان

کارآفرین جوان

10:27

نقش شرکت های دانش بنیان در کسب و کار

نقش شرکت های دانش بنیان در کسب و کار

56:10

پترا آزما

پترا آزما

02:55

ارتباط پژوهان متین

ارتباط پژوهان متین

03:53

کارآفرین مهندسی پزشکی

کارآفرین مهندسی پزشکی

12:06

آدرین مدازما

آدرین مدازما

04:12

فراکشت نوید

فراکشت نوید

05:28

فکر برتر-قسمت هفتم

فکر برتر-قسمت هفتم

08:13

فکر برتر-قسمت ششم

فکر برتر-قسمت ششم

08:35

فکر برتر-قسمت پنجم

فکر برتر-قسمت پنجم

08:12

فکر برتر-قسمت چهارم

فکر برتر-قسمت چهارم

08:33

فکر برتر-قسمت سوم

فکر برتر-قسمت سوم

08:21

فکر برتر-قسمت دوم

فکر برتر-قسمت دوم

08:17

فکر برتر-قسمت اول

فکر برتر-قسمت اول

08:19