تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
حالت نمایش

کلمه کلیدی: شفاف

تعداد: 21

نقاشی رو سفال

نقاشی رو سفال

12:22

ویترای روی پنجره

ویترای روی پنجره

12:45

سایه روشن و تونالیته های رنگی

سایه روشن و تونالیته های رنگی

08:24

ویترای متالیک -قسمت دوم

ویترای متالیک -قسمت دوم

12:30

آیه قرآنی روی ویترای

آیه قرآنی روی ویترای

13:05

هفت سین ویترای -قسمت دوم

هفت سین ویترای -قسمت دوم

11:30

هفت سین ویترای -قسمت دوم

هفت سین ویترای -قسمت دوم

12:32

هفت سین ویترای -قسمت اول

هفت سین ویترای -قسمت اول

13:19

ویترای تذهیب - قسمت سوم

ویترای تذهیب - قسمت سوم

16:34

ویترای تذهیب-قسمت دوم

ویترای تذهیب-قسمت دوم

06:36

ویترای تذهیب

ویترای تذهیب

11:53

ویترای بر روی اپوکسی

ویترای بر روی اپوکسی

11:04

ویترای روی ظروف شیشه ای-قسمت اول

ویترای روی ظروف شیشه ای-قسمت اول

08:57

گلدان ویترای

گلدان ویترای

11:41

ویترای آینه-قسمت سوم

ویترای آینه-قسمت سوم

15:19

ویترای آینه-قسمت دوم

ویترای آینه-قسمت دوم

16:46

ویترای آینه

ویترای آینه

12:39

قاب آینه

قاب آینه

13:26

تابلو هنر ویترای

تابلو هنر ویترای

14:40

خوش نویسی ویترای

خوش نویسی ویترای

10:59

جا کلیدی

جا کلیدی

13:39