تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
حالت نمایش

کلمه کلیدی: اعتیاد

تعداد: 19

اعتیاد

اعتیاد

10:52

آسیب های اجتماعی اعتیاد

آسیب های اجتماعی اعتیاد

12:55

اعتیاد

اعتیاد

12:55

بازگشت به جامعه

بازگشت به جامعه

06:22

دستان پر توان، دلهای مهربان

دستان پر توان، دلهای مهربان

06:35

بهبود یافتگان از اعتیاد زیر چتر حمایتی خیران

بهبود یافتگان از اعتیاد زیر چتر حمایتی خیران

06:35

سامانه نظارت بر کمپ های نگهداری معتادان

سامانه نظارت بر کمپ های نگهداری معتادان

08:35

چگونگی نظارت بر کمپ های ماده 16بهزیستی

چگونگی نظارت بر کمپ های ماده 16بهزیستی

05:35

چالش های پیرامون مبحث معتادان متجاهر

چالش های پیرامون مبحث معتادان متجاهر

05:35

راه اندازی اردوگاه ماده 42 به کجا رسید؟

راه اندازی اردوگاه ماده 42 به کجا رسید؟

02:55

برخورد دستگاه قضایی با اعتیاد

برخورد دستگاه قضایی با اعتیاد

18:26

اعتیاد و خصوصیات افراد معتاد

اعتیاد و خصوصیات افراد معتاد

19:45

هیجان طلبی بچه ها

هیجان طلبی بچه ها

02:05

یاریگران زندگی

یاریگران زندگی

18:50

خانه قانونمند برای پیشگیری از اعتیاد

خانه قانونمند برای پیشگیری از اعتیاد

20:59

اعتیاد به اینترنت در کودکان

اعتیاد به اینترنت در کودکان

17:34

قرص های روان گردان و مواد مخدر

قرص های روان گردان و مواد مخدر

39:07

پوریا لطف پور

پوریا لطف پور

45:42