سال جهش تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: دخانیات

تعداد: 7

 توصیه های پزشکی در خصوص مصرف دخانیات

 توصیه های پزشکی در خصوص مصرف دخانیات

03:35

تاثیر مصرف دخانیات والدین بر سلامت نوزدان

تاثیر مصرف دخانیات والدین بر سلامت نوزدان

03:35

 ارتباط کرونا و استعمال دخانیات 

 ارتباط کرونا و استعمال دخانیات 

03:35

تاثیر دود دخانیات بر اطرافیان 

تاثیر دود دخانیات بر اطرافیان 

03:35

سیگار

سیگار

01:29

استعمال دخانیات

استعمال دخانیات

09:52

پیشگیری از مصرف دخانیات در نوجوانان

پیشگیری از مصرف دخانیات در نوجوانان

31:15