مهار تورم، رشد تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: اختراع

تعداد: 6

نگهداری از اماکن تاریخی دغدغه مخترع شیرازی

نگهداری از اماکن تاریخی دغدغه مخترع شیرازی

05:35

تکنولوژی فریز درایر

تکنولوژی فریز درایر

01:30

اختراع شگفت انگیز مخترع شیرازی

اختراع شگفت انگیز مخترع شیرازی

03:35

اختراع قطره چکان آبیاری

اختراع قطره چکان آبیاری

02:01

سمعک مچی

سمعک مچی

02:41

تیک تک

تیک تک

036:22