تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: قادری

تعداد: 12

نقش شوراها در باروری اقتصاد شهری

نقش شوراها در باروری اقتصاد شهری

02:55

تاثیر شوراها در تحول اقتصاد شهری

تاثیر شوراها در تحول اقتصاد شهری

02:55

تاثیر تبلیغات فریبنده در انتخابات شورا

تاثیر تبلیغات فریبنده در انتخابات شورا

01:35

وظایف و اختیارات شورای شهر

وظایف و اختیارات شورای شهر

01:35

نظارت بر انتخابات شوراها

نظارت بر انتخابات شوراها

01:35

بررسی مشکلات صدرا 

بررسی مشکلات صدرا 

03:49

ظرفیت اقصادی فارس

ظرفیت اقصادی فارس

05:28

جایگاه اقتصاد فارس

جایگاه اقتصاد فارس

02:56

قوانین زائد و مازاد

قوانین زائد و مازاد

04:26

کسب و کار و تولید در ایران

کسب و کار و تولید در ایران

58:11

گام دوم انقلاب اسلامی

گام دوم انقلاب اسلامی

43:26

سیاست ها و بسته های حمایتی دولت از اشتغال

سیاست ها و بسته های حمایتی دولت از اشتغال

01:00:22