تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: هفته کارگر

تعداد: 5

رفاه کارگران

رفاه کارگران

01:37

رانندگان اتوبوس شامل بیمه بیکاری میشوند؟

رانندگان اتوبوس شامل بیمه بیکاری میشوند؟

00:40

هفته کارگر

هفته کارگر

04:16

10 شخص شامل بیمه بیکاری

10 شخص شامل بیمه بیکاری

03:02

نقش کارگران در رونق تولید

نقش کارگران در رونق تولید

51:18