سال جهش تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: دکتر کجوری

تعداد: 8

هر سیگار یک شلیک به قلب

هر سیگار یک شلیک به قلب

04:05

کرونا در بیماران پر خطر

کرونا در بیماران پر خطر

01:35

 علائم جدید کرونا در کودکان و بیماران قلبی

 علائم جدید کرونا در کودکان و بیماران قلبی

01:55

مهربانی پزشکان شیرازی مرحم زخم های بیماران

مهربانی پزشکان شیرازی مرحم زخم های بیماران

02:55

خاطره تلخ دیروز، روزنه امید بیماران امروز

خاطره تلخ دیروز، روزنه امید بیماران امروز

05:35

دکتر کجوری

دکتر کجوری

27:58

دکتر کجوری

دکتر کجوری

15:28