تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: معلول

تعداد: 8

ذهن خوانی سارا

ذهن خوانی سارا

03:35

سارا، دختری با استعداد درخشان

سارا، دختری با استعداد درخشان

06:55

قصه قهرمانی مهتاب

قصه قهرمانی مهتاب

03:35

باور، کلید شکوفایی معلولان

باور، کلید شکوفایی معلولان

05:55

چرخش یک چرخ، از ویلچر تا چرخ خیاطی

چرخش یک چرخ، از ویلچر تا چرخ خیاطی

05:55

گفت و گو با دانشجوی موفق پزشکی

گفت و گو با دانشجوی موفق پزشکی

14:19

صدای شما بسته شماره 8

صدای شما بسته شماره 8

02:40

مصاحبه با معلولان موفق

مصاحبه با معلولان موفق

20:14