سال جهش تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: معلول

تعداد: 5

باور، کلید شکوفایی معلولان

باور، کلید شکوفایی معلولان

05:55

چرخش یک چرخ، از ویلچر تا چرخ خیاطی

چرخش یک چرخ، از ویلچر تا چرخ خیاطی

05:55

گفت و گو با دانشجوی موفق پزشکی

گفت و گو با دانشجوی موفق پزشکی

14:19

صدای شما بسته شماره 8

صدای شما بسته شماره 8

02:40

مصاحبه با معلولان موفق

مصاحبه با معلولان موفق

20:14