سال جهش تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: زبان فارسی

تعداد: 13

نگارستان - تلفظ درست استوا

نگارستان - تلفظ درست استوا

02:09

نگارستان - میدان ها به جای میادین

نگارستان - میدان ها به جای میادین

01:54

جمع فارسی

جمع فارسی

01:25

تلفظ های نادرست

تلفظ های نادرست

01:35

ضمایر فارسی

ضمایر فارسی

01:18

استفاده از واژه درب

استفاده از واژه درب

01:28

نگارستان - حذف به قرینه

نگارستان - حذف به قرینه

01:52

می بی غش - قسمت02

می بی غش - قسمت02

48:39

می بی غش - قسمت01

می بی غش - قسمت01

48:21

نگارستان -  کاربرد

نگارستان - کاربرد "ان" و "ها"

01:50

نگارستان- نمایانگر

نگارستان- نمایانگر

02:00

نگارستان - نا آگاهی و بی لیاقتی

نگارستان - نا آگاهی و بی لیاقتی

03:01

نگارستان، بها بازار به جای بورس

نگارستان، بها بازار به جای بورس

01:43