تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: قاسم سلیمانی

تعداد: 10

مرد میدان

مرد میدان

02:23

فاتحه خوانی رهبری برای شهید سلیمانی

فاتحه خوانی رهبری برای شهید سلیمانی

01:35

سخنرانی کوبنده دختر شهید سپهبد سلیمانی

سخنرانی کوبنده دختر شهید سپهبد سلیمانی

09:18

سردار دل ها (الله مزار)

سردار دل ها (الله مزار)

03:20

فرمانده دلها

فرمانده دلها

03:04

اهوازی ها در بدرقه سلیمانی

اهوازی ها در بدرقه سلیمانی

00:15

شعرخوانی کافی در وصف سردار سلیمانی

شعرخوانی کافی در وصف سردار سلیمانی

01:59

مدافع حرم؛ سلیمانی

مدافع حرم؛ سلیمانی

02:54

شعرخوانی در وصف سردار دلها

شعرخوانی در وصف سردار دلها

02:48