تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: کرونا را شکست می دهیم

تعداد: 344

تشکر وزیر از صدا و سیما

تشکر وزیر از صدا و سیما

04:16

مقابله با کرونا در دستور کار شوراها

مقابله با کرونا در دستور کار شوراها

02:59

معاینه تلفنی بیماران خاص

معاینه تلفنی بیماران خاص

04:34

جدیدترین آمار کرونا در فارس, ۴ اردیبهشت ۹۹

جدیدترین آمار کرونا در فارس, ۴ اردیبهشت ۹۹

02:55

آخرین آمار کرونا در کشور, ۴ اردیبهشت ۹۹

آخرین آمار کرونا در کشور, ۴ اردیبهشت ۹۹

00:55

مدافعین سلامت در کنار مدافعین وطن

مدافعین سلامت در کنار مدافعین وطن

02:04

آیا در روزهای آینده آمار کرونا افزایش می یابد؟

آیا در روزهای آینده آمار کرونا افزایش می یابد؟

01:35

چگونگی نظارت وزارت بهداشت بر مشاغل

چگونگی نظارت وزارت بهداشت بر مشاغل

03:35

 انیمیشن سناریوهای مختلف درمان کوئید 19

 انیمیشن سناریوهای مختلف درمان کوئید 19

03:35

تصاویر ارسالی شما در قرنطینه - 03 اردیبهشت

تصاویر ارسالی شما در قرنطینه - 03 اردیبهشت

03:35

 آشتی بی بی کمبیزه و بابا شملیزه

 آشتی بی بی کمبیزه و بابا شملیزه

01:55

شعر کودکانه بابا شملیزه

شعر کودکانه بابا شملیزه

01:21

آخرین آمار کرونا در فارس- ۳ اردیبهشت

آخرین آمار کرونا در فارس- ۳ اردیبهشت

02:55

آخرین آمار کرونا در کشور, ۳ اردیبهشت ۹۹

آخرین آمار کرونا در کشور, ۳ اردیبهشت ۹۹

00:55

اقدامات سازمان اوقاف برای مقابله با کرونا

اقدامات سازمان اوقاف برای مقابله با کرونا

06:19

پرستار فداکار بیمارستان چمران

پرستار فداکار بیمارستان چمران

03:44

همگرایی گروه های جهادی برای کمک به مردم

همگرایی گروه های جهادی برای کمک به مردم

02:45

گروه جهادی مسجد ایرانی

گروه جهادی مسجد ایرانی

03:55

تصاویر ارسالی شما در قرنطینه - 02 اردیبهشت

تصاویر ارسالی شما در قرنطینه - 02 اردیبهشت

03:35

خوانندگی سوگلی - 02 اردیبهشت

خوانندگی سوگلی - 02 اردیبهشت

02:08

آخرین آمار کرونا در فارس- ۲ اردیبهشت

آخرین آمار کرونا در فارس- ۲ اردیبهشت

01:55

آخرین آمار کرونا در کشور, ۲ اردیبهشت ۹۹

آخرین آمار کرونا در کشور, ۲ اردیبهشت ۹۹

00:55

بررسی عملکرد استان فارس در مدیریت کرونا

بررسی عملکرد استان فارس در مدیریت کرونا

04:00

آثار و برکات روزه داری 

آثار و برکات روزه داری 

03:35

تاثیر روزه بر سلامت روان  

تاثیر روزه بر سلامت روان  

03:35

گفت و گو با قهرمانان سلامت

گفت و گو با قهرمانان سلامت

06:55

مسابقه استعداد یابی گمپ گلا- 01 اردیبهشت

مسابقه استعداد یابی گمپ گلا- 01 اردیبهشت

03:35

تحصیل با قصه های کودکان در قرنطینه

تحصیل با قصه های کودکان در قرنطینه

03:35

آخرین آمار کرونا در فارس-1 اردیبهشت

آخرین آمار کرونا در فارس-1 اردیبهشت

02:55

کمک های مومنانه گروه های جهادی

کمک های مومنانه گروه های جهادی

02:50