حالت نمایش

کلمه کلیدی: طنز

تعداد: 169

شمو خب که چی ؟

شمو خب که چی ؟

02:47

شمو خب که چی ؟

شمو خب که چی ؟

02:16

شمو ،خب که چی؟

شمو ،خب که چی؟

03:02

طنز پیامکی

طنز پیامکی

02:38

طنز پیامکی

طنز پیامکی

02:02

رستوران

رستوران

05:38

کامیون

کامیون

07:15

مالکیت صفحه مجازی

مالکیت صفحه مجازی

04:48

اسطوخودوس

اسطوخودوس

02:41

بیکاری

بیکاری

01:54

پیامک

پیامک

02:22

امتحان زبان کازرونی

امتحان زبان کازرونی

03:43

پیامک

پیامک

پیامک

پیامک

01:53

مسابقه کلمات

مسابقه کلمات

05:06

پیامک

پیامک

02:19

مسابقه کلمات

مسابقه کلمات

06:52

طوطی و توتو

طوطی و توتو

02:27

ملوک خانم و تاکسی

ملوک خانم و تاکسی

12:56

پزشکی و درمان

پزشکی و درمان

02:24

پوشک بچه

پوشک بچه

10:19

شاخ مجازی

شاخ مجازی

02:19

مراد هنرمند

مراد هنرمند

11:58

معابر شیراز و فیلم سینمایی

معابر شیراز و فیلم سینمایی

01:52

مراد و تصادفات جاده ای

مراد و تصادفات جاده ای

16:55

مراد خبرنگار می شود

مراد خبرنگار می شود

13:52

وسائل قدیمی

وسائل قدیمی

13:34

مراد و دلار

مراد و دلار

12:40

مراد و کارهای عمرانی

مراد و کارهای عمرانی

11:56

سرنگ چندبار مصرف

سرنگ چندبار مصرف

09:54