مهار تورم، رشد تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: سعدی شیرازی

تعداد: 12

گلستانه- حکایت پسران حکیم

گلستانه- حکایت پسران حکیم

02:02

گلستانه-حکایت فقیر

گلستانه-حکایت فقیر

02:15

گلستانه-حکایت حاکم عادل

گلستانه-حکایت حاکم عادل

02:01

گلستانه-حکایت اعرابی در بیابان

گلستانه-حکایت اعرابی در بیابان

02:15

گلستانه-حکایت توانگری

گلستانه-حکایت توانگری

01:46

حمد و سنای پروردگار با حکایت زیبای سعدی

حمد و سنای پروردگار با حکایت زیبای سعدی

04:07

اجرای حکایت های شیرین سعدی

اجرای حکایت های شیرین سعدی

03:56

گلستانه - حکایت جهل

گلستانه - حکایت جهل

01:28

گلستانه - حکایت پر خوری

گلستانه - حکایت پر خوری

01:53

گلستانه-حکایت مال دنیا

گلستانه-حکایت مال دنیا

02:01

گلستانه-حکایت حاتم طایی

گلستانه-حکایت حاتم طایی

02:01

این نسیم خاک شیراز است یا مشک ختن ؟

این نسیم خاک شیراز است یا مشک ختن ؟

01:35