تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: شوراهای اسلامی

تعداد: 4

تاثیر شوراها در تحول اقتصاد شهری

تاثیر شوراها در تحول اقتصاد شهری

02:55

برنامه استان برای جهش تولید

برنامه استان برای جهش تولید

01:07

مقابله با کرونا در دستور کار شوراها

مقابله با کرونا در دستور کار شوراها

02:59

نقاط قوت و ضعف شوراهاس اسلامی

نقاط قوت و ضعف شوراهاس اسلامی

09:21