سال جهش تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: شوراهای اسلامی

تعداد: 3

برنامه استان برای جهش تولید

برنامه استان برای جهش تولید

01:07

مقابله با کرونا در دستور کار شوراها

مقابله با کرونا در دستور کار شوراها

02:59

نقاط قوت و ضعف شوراهاس اسلامی

نقاط قوت و ضعف شوراهاس اسلامی

09:21