مهار تورم، رشد تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: سرهنگ کریمی

تعداد: 8

حرکات نمایشی بعضی رانندگان

حرکات نمایشی بعضی رانندگان

11:26

 جمع آوری خودروهای فرسوده

 جمع آوری خودروهای فرسوده

08:32

مشکل ترافیک شهر شیراز

مشکل ترافیک شهر شیراز

59:53

مشکلات ترافیکی میدان نمازی

مشکلات ترافیکی میدان نمازی

04:35

سرعتگیر در معابر شریانی درجه 1 ممنوع است

سرعتگیر در معابر شریانی درجه 1 ممنوع است

02:04

تلفات توزیع مواد غذایی

تلفات توزیع مواد غذایی

13:36

خطر سرعت زیاد

خطر سرعت زیاد

02:16