حالت نمایش

کلمه کلیدی: قشقایی

تعداد: 13

موسیقی قشقایی

موسیقی قشقایی

03:13

دمپخت گوشتی قشقایی

دمپخت گوشتی قشقایی

09:55

مسئله خوانین در فارس

مسئله خوانین در فارس

01:01:15

سرود قشقایی

سرود قشقایی

05:10

ساز و نقاره

ساز و نقاره

02:22

ترکی قشقایی

ترکی قشقایی

08:13

موسیقی ترکی قشقایی

موسیقی ترکی قشقایی

03:47

ترانه ترکی قشقایی

ترانه ترکی قشقایی

03:58

نماهنگ قشقایی

نماهنگ قشقایی

03:23

بزقرمه

بزقرمه

05:09

ترکی قشقایی

ترکی قشقایی

02:36

گلیم قشقایی

گلیم قشقایی

01:25

ایران سنه گلستانم (ترکی قشقایی)

ایران سنه گلستانم (ترکی قشقایی)

04:29