سال جهش تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: سعید پرویزی

تعداد: 10

هزار توی کلزا

هزار توی کلزا

06:35

هزار توی کلزا

هزار توی کلزا

00:45

خاطره اولین گزارش

خاطره اولین گزارش

02:53

خاطره شنیدنی آقای خبرنگار

خاطره شنیدنی آقای خبرنگار

02:55

 دشوارهای شغل خبرنگاری و تصویربرداری در کرونا

 دشوارهای شغل خبرنگاری و تصویربرداری در کرونا

03:35

حال دست من خوب نیست

حال دست من خوب نیست

03:56

جمال الدینی و پرویزی برگزیدگان جشنواره تولیدات مراکز

جمال الدینی و پرویزی برگزیدگان جشنواره تولیدات مراکز

16:26

گفتگو با سعید پرویزی  و مهدی ثابت

گفتگو با سعید پرویزی و مهدی ثابت

10:30

گفتگو با خانواده پرویزی

گفتگو با خانواده پرویزی

23:09