رونق اقتصادی
برنامه گفتگو محور پیرامون کارآفرینی و اقتصاد در استان فارس
صنعت پوشاک

صنعت پوشاک

53:31

وضعیت کار و اشتغال

وضعیت کار و اشتغال

45:52

مالیات

مالیات

53:45

بودجه و رونق تولید

بودجه و رونق تولید

56:31

نقش کارگران در رونق تولید

نقش کارگران در رونق تولید

51:18

کسب و کار و تولید در ایران

کسب و کار و تولید در ایران

58:11

منطقه ویژه اقتصادی شیراز

منطقه ویژه اقتصادی شیراز

53:21

نقش شهرک های صنعتی در توسعه استان

نقش شهرک های صنعتی در توسعه استان

51:54

طرح آمایش استان فارس

طرح آمایش استان فارس

52:58

گام دوم انقلاب اسلامی

گام دوم انقلاب اسلامی

43:26

بودجه سال 98

بودجه سال 98

53:10

صنایع دستی

صنایع دستی

54:10

ثبت محور ساسانی

ثبت محور ساسانی

40:35

گردشگری

گردشگری

55:15

اثرات تغییر اقلیم بر مهاجرت و حاشیه نشینی

اثرات تغییر اقلیم بر مهاجرت و حاشیه نشینی

35:46

برداشت غیر مجاز از منابع آب و خشکسالی

برداشت غیر مجاز از منابع آب و خشکسالی

48:00

امنیت و ایمنی غذایی

امنیت و ایمنی غذایی

44:29

سرمایه های اجتماعی

سرمایه های اجتماعی

33:34

چالش های بانکی

چالش های بانکی

57:31

تاثیر قوانین بر فضای کسب و کار

تاثیر قوانین بر فضای کسب و کار

56:59

واگذاری پروژه های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی

واگذاری پروژه های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی

38:28

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

01:00:27

سیاست ها و بسته های حمایتی دولت از اشتغال

سیاست ها و بسته های حمایتی دولت از اشتغال

01:00:22

چالش های موجود در خلق فرصت های شغلی

چالش های موجود در خلق فرصت های شغلی

58:25

بررسی چالش های مدیریت منابع انسانی

بررسی چالش های مدیریت منابع انسانی

01:03:01

بررسی چالش های مدیریتی سازمان های دولتی و خصوصی

بررسی چالش های مدیریتی سازمان های دولتی و خصوصی

57:07

قاچاق کالای سلامت محور

قاچاق کالای سلامت محور

01:05:07

مبارزه با قاچاق کالا

مبارزه با قاچاق کالا

01:02:19

تار و پود-قسمت اول

تار و پود-قسمت اول

54:47