برنامه گفتگو محور پیرامون کارآفرینی و اقتصاد در استان فارس
بررسی چالش های مدیریتی سازمان های دولتی و خصوصی

بررسی چالش های مدیریتی سازمان های دولتی و خصوصی

57:07

قاچاق کالای سلامت محور

قاچاق کالای سلامت محور

01:05:07

مبارزه با قاچاق کالا

مبارزه با قاچاق کالا

01:02:19

تار و پود-قسمت اول

تار و پود-قسمت اول

54:47