برنامه گفتگو محور پیرامون کارآفرینی و اقتصاد در استان فارس
امنیت و ایمنی غذایی

امنیت و ایمنی غذایی

44:29

سرمایه های اجتماعی

سرمایه های اجتماعی

33:34

چالش های بانکی

چالش های بانکی

57:31

تاثیر قوانین بر فضای کسب و کار

تاثیر قوانین بر فضای کسب و کار

56:59

واگذاری پروژه های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی

واگذاری پروژه های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی

38:28

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

01:00:27

سیاست ها و بسته های حمایتی دولت از اشتغال

سیاست ها و بسته های حمایتی دولت از اشتغال

01:00:22

چالش های موجود در خلق فرصت های شغلی

چالش های موجود در خلق فرصت های شغلی

58:25

بررسی چالش های مدیریت منابع انسانی

بررسی چالش های مدیریت منابع انسانی

01:03:01

بررسی چالش های مدیریتی سازمان های دولتی و خصوصی

بررسی چالش های مدیریتی سازمان های دولتی و خصوصی

57:07

قاچاق کالای سلامت محور

قاچاق کالای سلامت محور

01:05:07

مبارزه با قاچاق کالا

مبارزه با قاچاق کالا

01:02:19

تار و پود-قسمت اول

تار و پود-قسمت اول

54:47