تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
علمی شو جایی هست که از علم لذت می بریم با هم کلی آزمایش های جذاب و هیجان انگیز انجام می دهیم آزمایش می کنیم، فکر می کنیم و لذت می بریم
آزمایش لیوان جادویی

آزمایش لیوان جادویی

تعداد بازدید: 4803

آزمایش سیفون

آزمایش سیفون

تعداد بازدید: 4743

آزمایش کبابِ بادکنک

آزمایش کبابِ بادکنک

تعداد بازدید: 4822

آزمایش فشار آب

آزمایش فشار آب

تعداد بازدید: 4806

آزمایش ساز آبی

آزمایش ساز آبی

تعداد بازدید: 4782

آزمایش لیوان جذاب

آزمایش لیوان جذاب

تعداد بازدید: 4858

هوا کجاست؟!

هوا کجاست؟!

تعداد بازدید: 4812

آزمایش بین زمین و آسمان

آزمایش بین زمین و آسمان

تعداد بازدید: 4822

آزمایش کاغذ جادویی

آزمایش کاغذ جادویی

تعداد بازدید: 4901

ساخت کلمن

ساخت کلمن

تعداد بازدید: 4816

زیر آب یا روی آب

زیر آب یا روی آب

تعداد بازدید: 4797

پمپ بادکنکی

پمپ بادکنکی

تعداد بازدید: 4780

بادکنک وزنه بردار

بادکنک وزنه بردار

تعداد بازدید: 4771

پرواز چای کیسه ای

پرواز چای کیسه ای

تعداد بازدید: 4780

فشار هوا

فشار هوا

تعداد بازدید: 4770