امید کاذب در کرونا

صبحگاهی

دکتر عبدلی روان پزشک در برنامه صبح پارسی

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:45
۱۹ آبان ۱۳۹۹