نخل، میراث ماندگار جنوب

در استان

در استان گراش با معرفی نخلستانهای جنوب فارس

رویداد های استان فارس
۱۹ آبان ۱۳۹۹