آب رکنی

صبحگاهی

شیراز و آب رکنی در کلام دکتر پژوهشگر تاریخ فارس و شیراز 

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:45
۲۰ آبان ۱۳۹۹