کرونا در جهرم، برداشت کنجد کازرون

در استان

در استان امروز؛ از وضعیت کرونا در جهرم، برداشت کنجد کازرون و کمک های مومنانه خرامه 

رویداد های استان فارس
۲۴ آبان ۱۳۹۹