جزئیات محدودیت های جدید کرونایی

برنامه های تلویزیونی

تشریح طرح جامع سلامت از زبان دکتر قاسم پور جانشین استاندار فارس در ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در برنامه فصل همدلی

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۲۷ آبان ۱۳۹۹