هنر سوزن دوزی در آباده

در استان

در استان امروز، گفت و گو با هنرمند آباده ای

رویداد های استان فارس
۲۹ آبان ۱۳۹۹