حوزه های ادبیات پایداری

برنامه های تلویزیونی

آقای جمالی نویسنده حوزه دفاع مقدس و ادبیات پایداری در برنامه حکایت فتح

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۲۹ آبان ۱۳۹۹