شلم شوربا

خوشا شیراز

  آلو و ترشپاله به لهجه شیرین شیرازی

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱ آذر ۱۳۹۹