از نیریز تا فاروق

در استان

در استان
از افتتاح طرح های اشتغال زادیی در نیریز تا برداشت انار فاروق در مرودشت

رویداد های استان فارس
۴ آذر ۱۳۹۹