از برداشت لیمو شیرین جهرم تا نذر خون خرامه

در استان

از برداشت لیمو شیرین جهرم تا نذر خون خرامه
 

رویداد های استان فارس
۵ آذر ۱۳۹۹