چرا قرنطینه ؟

کرونا

چرا قرنطینه ؟
این ویدیوی کوتاه به سوال پاسخ می دهد.
 کروناجدیاست

آموزش های پیشگیری از بیماری کرونا
۷ آذر ۱۳۹۹