مبارزه با کرونا در جهرم و آباده

در استان

در استان
بررسی رویداد های استان فارس
این قسمت :مبارزه با کرونا در جهرم و آباده

رویداد های استان فارس
۱۱ آذر ۱۳۹۹