برج و باروی شیراز

صبحگاهی

ایجاد باروی شیراز در تاریخ این شهر بزرگ

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:45
۱۳ آذر ۱۳۹۹