طرح شهید سلیمانی برای کنترل بیماری کرونا

سلامت باشید

طرح شهید سلیمانی برای پیشگیری و مقابله با کرونا
سرهنگ رجبی جانشین قرارگاه پدافند زیستی سپاه فجر فارس در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۰ آذر ۱۳۹۹