یخنی عدس و کلم، پلنگک و تولد

خوشا شیراز

آیتم شلم شوربای این هفته خوشا شیراز  هم تولد طوری شده

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۲ آذر ۱۳۹۹