آغاز ساخت دو مدرسه خیرساز در زرقان

در استان

ساخت دو مدرسه خیرساز در شهرستان زرقان آغاز شد.

رویداد های استان فارس
۲۳ آذر ۱۳۹۹