شگفتانه مدافعان سلامت

خوشا شیراز

شما فکر می کنید داخل جعبه چی باشه؟
????  شگفتانه مدافعان سلامت به مناسبت روز پرستار در برنامه  خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۹ آذر ۱۳۹۹