هلال احمر سپیدان

در استان

مراسم افتتاح هلال احمر شهرستان سپیدان

رویداد های استان فارس
۳۰ آذر ۱۳۹۹