مرمت حمام تاریخی خنج 

در استان

کمک های مومنانه در آباده 

پرورش شتر مزغ در شهرستان جهرم

مرمت حمام تاریخی خنج 

رویداد های استان فارس
۴ دی ۱۳۹۹