صدای شما بسته 15

صدای شما

از مشکلات آسفالت سرداران تا ده پیاله 
مشکلات و دغدغه های مردم استان فارس در صدای شما

 

صدای شما از شبکه فارس
۹ دی ۱۳۹۹