همبر رژیمی بدون گوشت

آشپزی

آموزش تهیه یه نوع همبر گیاهی با دستور پخت آقای ورامینی در بخش آشپزخانه برنامه کاشانه مهر 

اموزش انواع غذای آشپزی
۹ دی ۱۳۹۹